Az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság tájékoztatója a nyugdíjak folyósításáról
A megállapított nyugellátást milyen módon folyósítják?
A saját jogú és hozzátartozói nyugellátást, továbbá a nyugdíjbiztosítási igazgatási szervek hatáskörébe utalt nem társadalombiztosítási ellátást a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság (1139 Budapest, Váci út 73.) az ellátást megállapító határozat vele való közlését követő 10 munkanapon belül :
· pénzforgalmi számláról történő készpénzkifizetés kézbesítése útján (postai kézbesítés) vagy a jogosult által megjelölt belföldi pénzforgalmi szolgáltatónál vezetett fizetési számlájára,
· a valamely EGT-állam területén élık részére történı folyósítás esetén a jogosult által
megjelölt, valamely EGT-államban lévı pénzforgalmi szolgáltatónál vezetett fizetési
számlára,
· a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény szerinti - ideiglenes
hatállyal elhelyezett, átmeneti vagy tartós nevelésbe vett - gyermek árvaellátását a gyám, eseti
gondnok által megjelölt gyámhatósági fenntartásos betétre vagy fizetési számlára
történő utalással teljesíti.
Hogyan és mikor vehetik fel / kaphatják kézhez a nyugdíjasok az őket megillető ellátást?
a) Ha a nyugdíjat postai úton kézbesítik, akkor a nyugdíjas az ún. postai kifizetési naptárban -
amelyet a Magyar Posta Zrt. juttat el a tárgyévet megelızı év novemberében, avagy
(újonnan megállapított ellátás esetén) az elsı nyugellátási utalvány összegének
kifizetésekor az érintettnek – meghatározott napon jut hozzá az ellátásához (viszi ki a postás).
b) Ha a nyugdíjas magyarországi pénzintézetnél vezetett számlára kérte az ellátást, akkor:
2012.

Hónap Banki jóváírás idıpontja


Január 12. csütörtök
Február 10. péntek
Március 12. hétfő
Április 12. csütörtök
Május 11. péntek
Június 12. kedd
Július 12. csütörtök
Augusztus 10. péntek
Szeptember 12. szerda
Október 12. péntek
November 12. hétfő
December 4. kedd


A folyósító szerv törzsszám, mint azonosító szám alatt folyósítja az ellátásokat.
A nyugellátás kifizetése havonta a tárgyhónapra történik, legkorábban attól a naptól kezdve, amelytől azt határozattal megállapították a jogosultság megszőnésének (megszüntetésének) napjáig, de legfeljebb a jogosult elhalálozásának a napját magában foglaló naptári hónap utolsó napjáig.

Mit kell tenni lakcímváltozás esetén?
A változást írásban kell bejelenteni, akár levélben, akár az erre a célra szolgáló nyomtatványon. E nyomtatvány a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerveknél vagy a Nyugdíjfolyósító Igazgatóságnál beszerezhetı, a Nyomtatványok menüpontból letölthető, de elfogadható a szokásos postai levélben vagy levelezőlapon történő bejelentés is. A bejelentést akkor is meg kell tenni, ha a nyugellátás folyósítása pénzforgalmi szolgáltatónál vezetett fizetési számlára utalással történik. Hogyan pótolható, illetıleg cserélhetı a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által folyósított ellátás törzsszámáról szóló elveszett vagy megrongálódott igazolás?
Erre irányuló kérelmet a folyósítási törzsszámra hivatkozással levélben, illetve a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság Ügyfélszolgálatán személyesen lehet benyújtani.
Hogyan kell bejelenteni, ha megváltozott a nyugdíjas (járadékos) neve?
A névváltozást folyósítási törzsszámra hivatkozással az előző név közlése mellett, a változást
bizonyító okirat csatolásával kell bejelenteni a Nyugdíjfolyósító Igazgatóságnak.